top of page

Behandling

Behandlingsarbetet på Aspviksgården har sin grund i Kognitiv beteendeterapi. Behandlingen delas in i 3 faser. Detta gör framstegen tydligare för både eleven och socialtjänsten samt utmanas eleven till att bli mer involverad och ta mer ansvar i sin utveckling. Varje fas har tydliga mål som behöver uppfyllas innan eleven är redo för nästa fas. 

Behandlingen inleds alltid med en analysperiod, vi använder oss av inlärningspsykologi​ och TBA som metod för att förstå beteendets uppkomst och vidmakthållande, stor fokus läggs på att kartlägga beteende och mående för att sedan sammanställas i en behandlingsplan. Vid behov utförs också ADAD intervju.

Bemötande är en viktig del i att hjälpa individer till förändring. Behandlingspersonalen tillbringar extra mycket tid tillsammans med ungdomen inledningsvis för att samla information till analysen men också för att tydliggöra och normalisera gällande ramar, regler och struktur. Aspviksgården liknar en vanlig familjestruktur men en del av de ungdomar som placeras hos oss kommer från obefintliga familjestrukturer varför detta upplevs som svårt för ungdomen. Behandlingspersonalen stöttar och motiverar ungdomen i denna anpassning.


Ge​nerellt är strukturen och miljön på boendet utformat så att det främjar ungdomarnas möjligheter att utvecklas. Genom att skapa en trygg miljö och en

god och förtroendefull relation till ungdomen skapas förutsättningar för en gemensam arbetsallians i behandlingen. 

Fokus ligger inte endas på att minska problematiska beteenden, utan viktigast är att hjälpa ungdomen att hitta nya färdigheter och strategier för att uppnå sina mål. Vi anpassar behandling, omsorg, omvårdnad och utbildning utifrån ungdomens individuella behov och förmåga. Behandlingen utgår från de individuella och konkreta målen i genomförande planen i ett nära samarbete med ungdomen, vårdnadshavaren och socialtjänsten.

Behandlingdokumentationen är i BBIC-format.  

Behandlingsmetoder

Specifika behandlingsinsatser som kan bli aktuella under en placering är:

 KBT

 DBT

 TBA

 ADAD

 MI

 RePulse

 ART

 ADL

 Teckenekonomi 


Aspviksgården har ett nära samarbete med psykologer och möjlighet till behandling med leg.psykolog på veckobasis och psykologutredning på inskrivna ungdomar finns. Psykologen gör en bedömning av ungdomens psykosociala och kognitiva resurser. I utredningen ingår även WAIS-IV test. Vidare kan psykologerna erbjuda behandlingar så som DBT och PTSD mm. 


Familjen är en viktig del i behandlingsarbetet och involveras alltid när så är möjligt. Det är av största vikt att du som förälder får kunskap om behandlingen. Vid behov genomförs en föräldrar utbildning för att förbättra relationen och förhållningssättet mellan ungdomen och övrig familj. 


Ansvarig för behandling och handledning är Birgitta Lundin Leg.psykolog och föreståndare på Aspviksgården. Planerade dagar med individuellt veckoschema


Vi erbjuder en vardag med tydlig struktur genom individuella scheman som skapar förutsägbarhet och trygghet för de barn och unga som är boende på Aspviksgården. Varje veckoschema är individuellt och utgår från vilka målsättningar vi har med arbetet just för tillfället. 

Till vardagen hör ADL träning med alldagliga sysslor på hemmet samt skola/ yrkesutbildning utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Vi provar på olika fritidsaktiviteter och försöker att finna en varaktig fritidssysselsättning till ungdomen, då en aktiv fritidssysselsättning är en stark skyddsfaktor framöver för ungdomen. Exempel på andra aktiviteter kan vara läkarbesök, psykolog samtal, gruppaktiviteter, mötesdeltagande, motion etc, Boendet sker utifrån ett boendekontrakt med belöningssystem som styrmedel. 


Delaktighet


Ungdomarnas delaktighet i behandling, boendemiljö och aktiviteter är av största vikt för oss på Aspviksgården. 

Varje ungdom görs delaktig och har möjlighet att påverka innehållet i genomförandeplanen samt delta vid uppföljningen av vården. Alla ungdomar har möjlighet  komma till tals, framföra sina känslor och upplevelser. Att bli hörd och sedd är avgörande för om de placerade känner tillit och trygghet. Personalen lyssnar på vad den unge har att säga och tar hänsyn till dennes åsikter. 

Ungdomarna görs delaktiga i boendemiljön genom veckovisa protokollförda husmöten. Ungdomarna ges möjlighet till att önska mat, helgaktiviteter samt ta upp frågor och synpunkter gällande det dagliga livet på boendet.  

 

bottom of page