top of page

Målgrupp och inriktning

Vår målgrupp och inriktning är flickor i åldrarna 14-19. Vi är specialister på beteendeproblem och NPF. 

Det innebär att de ungdomar som bor hos oss har behov av att förändra sina beteendemönster på olika sätt. Alla hanterar problem i vardagen olika, vissa undviker sådant som upplevs svårt och isolerar sig, andra självskadar på olika sett, andra agerar tillexempel genom att trotsa vuxnas gränssättningar eller agerar utåt. Andra förekommande beteendeproblem är skolfrånvaro, hemmasittande, stark rutinbundenhet eller svårigheter med impulskontroll. 

 • ADHD/ADD
 • Autismspektrum 
 • Asperger
 • Sociala färdighetsbrister
 • Självskadebeteende
 • Ångest/depression 
 • Socialfobi
 • skyddsbehov
 • anknytning och relationer
 • utsatthet och övergrepp
 • skolproblem
 • (BEGYNNANDE missbruk/kriminalitet) 
  Begynnande missbruk refererar till en tidig fas av en personlig utveckling där någon börjar använda substanser eller engagera sig i ett beteende som kan led till missbruk eller beroende på sikt. Det kan t.ex. vara en period där en individ använder droger, alkohol eller andra substanser för att dämpa/dölja annat mående i sakad av andra verktyg. Personen engagerar sig i riskfyllda beteenden, men missbruket har ännu inte utvecklats till ett fullskaligt beroende.
  Den primära problematiken hos våra klienter är inte droger.

  Begynnande missbruk är en viktig indikation på att en person löper risk för att utveckla ett mer allvarligt missbruk eller beroende om inga åtgärder vidtas. Det är viktigt att agera tidigt för att förebygga eskalering av problemet. 
   
bottom of page